m88vin

เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิชีววิถี หรือ
ไบโอไทย (BIOTHAI)

m88vinLiên kết đăng nhập ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของ นักกิจกรรมทางสังคม เกษตรกร นักวิชาการ ข้าราชการ และสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ตระหนักใน ประเด็นความสำคัญ ปัญหา และทางออก เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิทธิชุมชน ความมั่นคง/อธิปไตยทางอาหาร เกษตรกรรม/การพัฒนาที่ยั่งยืน และการค้าที่เป็นธรรม ชื่อของไบโอไทยเกิดขึ้นเมื่อปี 2538 เพื่อเป็นชื่อ เรียกสั้นๆ เป็น ภาษาอังกฤษของ “เครือข่ายสิทธิ ภูมิปัญญาไทย” (Thai Network on Community Rights and Biodiversity) ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มบุคคล ที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในประเทศไทย โดยงานสำคัญในระยะแรกของ ไบโอไทยคือการ วิเคราะห์และเผยแพร่เนื้อหาของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง ชีวภาพในแง่มุมต่างๆต่อสาธารณชน การผลักดัน กฎหมายคุ้มครอง ทรัพยากรพันธุกรรม และ ภูมิปัญญา การแพทย์ แผนไทย

การจัดประชุมระหว่างประเทศและประสานงานระหว่างประเทศเพื่อ สนับสนุนให้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรและชุมชนในทรัพยากรชีวภาพในประเทศโลกที่สามรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรพันธุกรรมโดยบรรษัทข้ามชาติและประเทศอุตสาหกรรม ในปี 2542 ไบโอไทยได้จัดตั้งเป็นองค์กรขึ้นอย่างถาวรเพื่อสนับสนุนการทำงาน ของเครือข่าย โดยใช้ชื่อว่า “องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย” (Biodiversity & Community Rights Action Thailand)

เนื่องจากงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ได้ขยายออกไปกว้างขวาง มากขึ้น สมควรที่จะมีองค์กรที่สนับสนุนทางด้านข้อมูล วิชาการ และอื่นๆแก่เกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าวอย่างถาวร ไบโอไทยได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ อย่างเป็นทางการเมือปี 2549 ภายใต้ชื่อ “มูลนิธิชีววิถี” โดยคงชื่อภาษาอังกฤษว่า “ไบโอไทย” (BioThai) เพื่อสืบทอด สายธารแห่งการทำงานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เริ่มต้นมา ตั้งแต่ปี 2538 แม้ว่าในระยะหลังบทบาทของไบโอไทย ได้ขยายวงไปสู่ประเด็นที่กว้างขวางมากขึ้น เช่น ความมั่นคงทางอาหาร การติดตามบทบาทบรรษัท และการค้าที่เป็นธรรม เป็นต้น

ล่าสุดไบโอไทยได้ปรับชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบงานมากขึ้นเป็น “เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อ ความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกรรม ยั่งยืน และอธิปไตยทางอาหาร ประเทศไทย”(Biodiversity and Food Sovereignty
Action Thailand- BIOTHAI)

ประวัติความเป็นมา

m88vinLiên kết đăng nhập 2538

เริ่มก่อตั้ง

“เครือข่ายสิทธิภูมิปัญญาไทย” (Thai Network on Community Rights and Biodiversity) ทำงานสนับสนุน ข้อมูลงานวิชาการ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับประเด็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ประเทศไทยจนนำติดตามและตรวจสอบกรณีการปนเปื้อนทางพันธุกรรมของพืชดัดแปลงพันธุกรรม(GMOs) เช่น ฝ้ายบีที โดยรายงานสถานการณ์และปัญหาดังกล่าวต่อ สาธารณชนและสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่นั้น จนถึงปัจจุบัน
m88vinLiên kết đăng nhập 2540

ขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดนโยบายและกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ กฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ (sui generis) เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย คัดค้านนโยบายการปลูกพืชจีเอ็มโอ ในเชิงพาณิชย์และการทดลองในสภาพเปิดที่ขาดการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
m88vinLiên kết đăng nhập 2541

ทำงานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร

ทำงานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร คัดค้านการจด สิทธิบัตรพันธุ์ข้าวและการแอบอ้างใช้ชื่อข้าวขาวดอกมะลิของสหรัฐอเมริกาจนทำให้สาธารณะเริ่มสนใจเรื่องสิทธิบัตรในสิ่งมีชีวิต
m88vinLiên kết đăng nhập 2542

พัฒนางานด้านวิชาการ

พัฒนาเนื้อหาการทำงาน และปรับเปลี่ยนไปสู่ องค์กรด้านวิชาการเพื่อเครือข่ายเกษตรกรในนาม “องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย” (Biodiversity & Community Rights Action Thailand) หรือเรียกว่า BIOTHAI
m88vinLiên kết đăng nhập 2545

จับตาบรรษัทด้านเกษตรและอาหาร

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม “กลุ่มติดตามบทบาทบรรษัท(Corporate Watch)” โดยรับผิดชอบติดตามบรรษัทที่มีการค้าการลงทุนเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม และระบบอาหารในประเทศไทย
m88vinLiên kết đăng nhập 2546

ร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน(FTA Watch)

โดยมีเครือข่ายนักวิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายองค์กรประชาชน เพื่อศึกษาวิจัยและตรวจสอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ
m88vinLiên kết đăng nhập 2549

จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)

ขยายวงไปสู่ประเด็นที่กว้างขวางมากขึ้น เช่น ความมั่นคงทางอาหาร การติดตามบทบาทบรรษัท และการค้าที่เป็นธรรม เป็นต้น
m88vinLiên kết đăng nhập 2550

ทำงานร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆเพื่อให้การสนับสนุนชุมชนมากกว่า 400 ชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศ

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ฟื้นฟูและพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าว ผักพื้นบ้าน ไม้ผลเมืองร้อน เพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางอาหาร ในนาม “เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร”
m88vinLiên kết đăng nhập 2552

เริ่มทำงานรณรงค์วัฒนธรรมอาหารที่สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

ในชื่อ “กินเปลี่ยนโลก” หรือ Food4change แรกเริ่มงานจัดประกวดสวนผักในบ้านฉัน น้ำพริก4ภาค รณรงค์อาหารท้องถิ่น และขยายงานไปสู่การเชื่อมโยงอาหารจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค(From farm to table)
m88vinLiên kết đăng nhập 2553

ร่วมก่อตั้ง "คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม (Thai Working Group for Climate Justice:TCJ)"

ติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับสากลและ ระดับประเทศ สนับสนุนเครือข่ายท้องถิ่นในการวิเคราะห์สถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากมาตรการแก้ปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับ ตัวของเกษตรกรรายย่อย
m88vinLiên kết đăng nhập 2554

ร่วมก่อตั้ง เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(Thai-PAN)

รวมตัวกับกลุ่มนักวิชาการจากหลากหลายสาขา องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการเกษตรและการคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มเกษตรกร ก่อตั้ง เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) ทำงานพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร สื่อสารสาธารณะและเตือนภัยปัญหาของสารเคมี รวมไปถึงการขับเคลื่อนทางนโยบายด้านการจัดการและควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จนสามารถผลักดันให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง
m88vinLiên kết đăng nhập 2556

คัดค้านการเข้าร่วมอนุสัญญายูปอพ 1991 (UPOV 1991)

ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร คัดค้านการเข้าร่วมอนุสัญญายูปอพ 1991 (UPOV 1991) ทำลายสิทธิเกษตรกรในการเก็บรักษาและแลกเปลี่ยนสายพันธุ์พืช ซึ่งเป็นสิทธิตามวิถีเกษตรกรรมของเกษตรกรรายย่อย
m88vinLiên kết đăng nhập 2558

ยับยั้งกฎหมายจีเอ็มโอ

ร่วมกับกลุ่มเกษตรและผู้บริโภคทั่วประเทศ ยับยั้งพรบ.จีเอ็มโอที่ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างรุนแรง
m88vinLiên kết đăng nhập 2559

NO CPTPP

ติดตามและตรวจสอบข้อตกลง TPP ขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรพันธุ์พืช และการเปิดเสรีสินค้าและบริการที่สหรัฐฯเป็นผู้นำเช่น จีเอ็มโอ และผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ที่หลายประเทศไม่ยอมรับ และต่อมาได้ปรับเปลี่ยนสมาชิก และเปลี่ยนชื่อไปเป็น CPTPP ในเวลาต่อมา
m88vinLiên kết đăng nhập 2560

ก่อตั้ง “สวนชีววิถี” (GrowingDiversityPark)

เพื่อเป็นพื้นที่สื่อสารประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหาร ปัญหาด้านการกินการเลือกอาหารของคนเมือง การเข้าถึงอาหารดี ปลอดสารเคมี พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการลงมือทดลองปฏิบัติ และนำเสนอรูปแบบการจัดการสวนในพื้นที่จำกัด สถานที่ธรรมชาติใกล้เมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
m88vinLiên kết đăng nhập 2561

สร้างปฏิบัติการเครือข่าย

ไบโอไทยได้ปรับชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบงานมากขึ้นเป็น “เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อความหลายหลายทางชีวภาพ เกษตรกรรมยั่งยืน และอธิปไตยทางอาหาร ประเทศไทย” (ฺBiodiversity&FoodSovereignty Action Thailand)
m88vinLiên kết đăng nhập 2562

ขยายเนื้องานเกี่ยวกับผู้บริโภค

ร่วมงานกับ Oxfam UK เพื่อทำงานณรงค์เกี่ยวกับระบบอาหารในชื่อ แคมเปญ “ผู้บริโภคที่รัก” ชวนผู้บริโภคและซูเปอร์มาร์เก็ตมาร่วมให้ความสำคัญกับ ‘คนต้นทาง’ และการผลิตอาหารที่ยั่งยืน เป็นธรรมกับเกษตรกรและแรงงาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
m88vinLiên kết đăng nhập 2563

สวนยกร่องสู้ภัยพิบัติ

เริ่มต้นการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการ สวนยกร่องในพื้นที่เกษตรภาคกลางและพื้นที่อื่นๆ เพื่อรับมือภัยพิบัติ จนนำไปสู่กลุ่มงานศึกษาเรื่อง นิเวศเกษตร(Biodiversity and Agroecology)ในปัจจุบัน
m88vinLiên kết đăng nhập 2564

สู้ภัยโควิทด้วยทรัพยากรชีวภาพ

รวบรวมองค์ความรู้และการใช้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรเพื่อเป็นทางออกในภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิท-19
m88vinLiên kết đăng nhập 2565

นิเวศเกษตร

ศึกษา รวบรวมความรู้และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกรรมเชิงนิเวศ(Biodiversity and Agroecology)
m88vinLiên kết đăng nhập 2566

อาหารกลางวันในโรงเรียน

ผลักดันให้เกิดอาหารกลางวันในโรงเรียนที่เพียงพอ คุณภาพดี เชื่อมโยงวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ สด สะอาด ครบถ้วนและปลอดภัย ผลิตจากแปลงเกษตรบนฐานทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นใกล้โรงเรียน

วัตถุประสงค์ขององค์กร

m88vinLiên kết đăng nhập m88vinLiên kết đăng nhập m88vinLiên kết đăng nhập

กิจกรรมสำคัญ

m88vinLiên kết đăng nhập
  • สนับสนุนบทบาทและความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายภาค ประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนจาก ทรัพยากรชีวภาพ ปัจจุบันมูลนิธิได้ทำงานร่วมกับองค์กร ภาคี ต่างๆเพื่อให้การสนับสนุนชุมชนมากกว่า 400 ชุมชน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบ นิเวศ ฟื้นฟู และ พัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าว ผักพื้นบ้าน ไม้ผลเมืองร้อน เพื่อยกระดับการพึ่งพาตนเอง และความมั่นคงทางอาหาร
  • ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายต่างๆรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น เช่น สูตร น้ำพริก อาหารจากถั่ว อาหารจากผักพื้นบ้าน ฯลฯ ขับเคลื่อน การรณรงค์ภายใต้ชื่อ “กินเปลี่ยนโลก” หรือ “Food for Change” เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักและเปลี่ยนวิถีการ บริโภคมาสนับสนุน วิถีการผลิตของชุมชน ท้องถินที่อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ มีระบบ การผลิตที่ยั่งยืน คำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สร้างความเท่าเทียมและเกื้อกุลระหว่าง เกษตรกร/ชุมชนท้องถิ่นกับผู้บริโภค
  • รณรงค์และเผยแพร่ปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ เช่น การเคลื่อนไหวต่อต้าน “โจรสลัดชีวภาพ” เช่น กรณีการจดสิทธิบัตร ข้าวหอมมะลิไทย ติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบของพันธุวิศวกรรมต่อระบบเกษตรและอาหาร ในกรณีการปนเปื้อนทาง พันธุกรรม ของพืชดัดแปลงพันธุกรรม เช่น ฝ้ายบีที มะละกอ จีเอ็มโอ ต้านทานโรคใบด่าง จุดวงแหวน ข้าวโพดบีที และถั่วเหลืองราวด์อับเรดดี้ โดยรายงานสถานการณ์ และปัญหา ดังกล่าวต่อสาธารณชนและ สื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
m88vinLiên kết đăng nhập
  • ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดนโยบายและกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ กฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ (sui generis) เช่น พ.ร.บ.คุ้มครอง พันธุ์พืช พ.ศ.2542 พ.ร.บ.คุ้มครอง และส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 คัดค้านนโยบายการปลูกพืชจีเอ็มโอในเชิงพาณิชย์ และการทดลองในสภาพเปิดที่ขาดการ ควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ร่วมก่อตั้ง “กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเส รีภาคประชาชน” หรือ “เอฟทีเอว็อทช์” เมื่อปี 2547 ร่วมกับ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และองค์กรภาคประชาชน เพื่อติดตาม และเคลื่อนไหวปัญหาของการ เปิดเสรีการค้า ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และ ผู้ประกอบการ รายย่อย และร่วมก่อตั้งกลุ่ม “ติดตามบทบาทบรรษัท” เพื่อสร้างความ ตระหนักเกี่ยวกับปัญหาของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมซึ่งสร้างผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางอาหาร
  • ร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆเพื่อสร้างความร่วมมือของประชาชนและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศที่เกียวกับประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกรรมยั่งยืน การค้าที่เป็นธรรม และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

Biodiversity and Food Sovereignty
Action Thailand

องค์กรที่สนับสนุนทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิ

นับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรเมื่อปี 2538 เป็นต้นมา ไบโอไทยได้รับการสนับสนุน
ทุนในการดำเนินกิจกรรมจากหลายองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

m88vinLiên kết đăng nhập
m88vinLiên kết đăng nhập
m88vinLiên kết đăng nhập
m88vinLiên kết đăng nhập
m88vinLiên kết đăng nhập
m88vinLiên kết đăng nhập
m88vinLiên kết đăng nhập
m88vinLiên kết đăng nhập
m88vinLiên kết đăng nhập
m88vinLiên kết đăng nhập
หน่วยงานในประเทศ ได้แก่ - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program- BRT),สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ – Swedish Society for Nature Conservation(SSNC), OXFAM Great Britain, GRAIN , สหภาพยุโรป(EU) งบประมาณการดำเนินงานของมูลนิธิที่ได้จากการสนับสนุนจากภายในประเทศ มีสัดส่วนประมาณ 85% ของงบประมาณทั้งหมด นอกเหนือจากองค์กรดังกล่าวแล้ว ยังมีเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปเพื่อสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์ สื่อรณรงค์ต่างๆ เป็นต้น นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา

เว็บไซต์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิ

m88vinLiên kết đăng nhập fun88k 8xbet gg mu88 bet fun88 chính thức w88no1